Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)


Vnitřní oznamovací systém (etická linka) Zemědělského družstva "Růžový palouček" Morašice


Shrnující informace

Kdo může oznamovat:
kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání

Co se oznamuje:
porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí

Jak se oznamuje:
komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp.

Ochrana osob a osobních údajů
V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznámení může být učiněno i anonymně.

Jak bude s oznámením naloženo
V závislosti na obsahu oznámení příslušná osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)
Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů:

Příslušná osoba:
Tereza Ropková, email: oznamovatel@zdmorasice.cz, telefon +420 605 520 516

Písemně lze oznámení učinit na adresu:
Zemědělské družstvo "Růžový palouček", OZNAMOVATEL, Morašice čp. 180, Morašice u Litomyšle 569 51
Takto označená poštovní zásilka bude uzavřená předána k vyřízení příslušné osobě.

Webové oznamovací kanály:
Centrální oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti