Zemědělské družstvo "Růžový palouček" se sídlem v Morašicích vzniklo sloučením původních 3 družstev, kdy v průběhu dalších postupujících let se k družstvu připojila družstva další. Současný název nese družstvo od začátku 90. let 20. století.

V současnosti družstvo hospodaří na 2857 ha zemědělské půdy, z toho je 2564 ha orné půdy a 293 ha luk a pastvin, ve 13 katastrálních územích, v nadmořské výšce od 340m do 450m nad mořem.

Rostlinná výroba


Nejvýznamnějšími plodinami jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka olejná, z okopanin cukrová řepa. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby. Hlavními krmnými plodinami jsou silážní kukuřice, vojtěška, jetel a trávy.

Živočišná výroba


Živočišná výroba je významným producentem mléka, na dvou mléčných farmách chováme celkem cca 1200 ks krav červenostrakatého skotu a černostrakatého holštýnského skotu. Do živočišné výroby patří i 400 ks býků na výrobu hovězího masa, chovaných s ohledem na tradici.

Mechanizace


Úkolem střediska mechanizace je provést všechny mechanizované práce v rostlinné výrobě, zajistit provozuschopnost veškeré techniky a technologií družstva.

Nové stáje pro skot


V roce 2013 jsme v areálu živočišné výroby v obci Újezdec vybudovali a uvedli do provozu moderní stáje pro dojnice černostrakatého holštýnského skotu o kapacitě 550ks, včetně kejdového hospodářství, jehož stěžejní a nejvíce viditelnější součástí jsou dvě mohutné betonové nadzemní jímky Wolf, a dále tři zastřešené speciální silážní žlaby pro zásobování střediska krmivem.

Segas a.s.


Segas a.s. se sídlem v obci Libecina je dceřiná společnost, jejíž činnost se zaměřuje na rostlinnou i živočišnou prvovýrobu. Stěžejní je produkce rostlinné výroby na 900 ha zemědělské půdy s nejvýznamnějšími plodinami sladovnickým ječmenem, pšenicí, řepkou a jetelem. Živočišná výroba produkuje kvalitní jalovice, které jsou dále zařazovány do našeho chovu.